Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Quan hệ cổ đông