THƯ MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Quan hệ cổ đông