Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo


I. Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị:
HĐQT công ty bao gồm 05 thành viên:
1. Ông Vương Đỗ Hải – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Mai Xuân Sơn -  Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Hồng Loan - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Linh -     Ủy viên HĐQT
II: Cơ cấu Ban Kiểm soát:
Ban Kiểm soát công ty gồm:
1. Bà Đoàn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Đoàn Thị Thanh Vân - Ủy viên Ban Kiểm soát
III: Cơ cấu Ban Tổng Giám Đốc:
Ban Tổng Giám Đốc công ty gồm
1. Ông Mai Xuân Sơn - Tổng Giám Đốc
2. Phạm Kim Sơn – Phó Tổng Giám Đốc 
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám Đốc
4. Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc