VĂN BẢN XÁC NHẬN VÀ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Quan hệ cổ đông