NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Quan hệ cổ đông