CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Quan hệ cổ đông