THƯ MỜI DỰ HỌP & CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
Quan hệ cổ đông